اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

آقای دکتر محمدعلی رضایی : رییس هئیت مدیره ( ایمان‌ مهر )

آقای علی شریعتی مقدم : نایب رییس ( نوین زعفران )

آقای مجید راهب : نایب رییس

آقای محمدرضا فرشچیان ( صادراتی فرآورده‌های خاورميانه )

( تولیدی بازرگانی داریا شمین رستاک )

آقای علی رمضانی

 

آقای مرتضی ملایی

( سبزنوش کویر )

آقای ایمان رضایی

 ( موسسه بین المللی طب سنتی اسلامی ایرانیان ماد )

آقای دکتر مهدی فهیمی

 

آقای گرجی